Design byReg' › regdakar@gmail.com

Phaeton à bec rouge

Phaeton à bec rouge

Approche stationnaire au dessus du nid